Văn bản

TÀI LIỆU PHỤC VỤ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH; PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

 Tải về tại đây: https://drive.google.com/file/d/1imr37p0fw5uYvMJ9d-bWx0ieZ-Nq6vfw/view?usp=sharing