Thông báo

Đợt thi Tìm hiểu một số quy định pháp luật Quốc phòng sẽ bắt đầu từ 07h00 ngày 25/10/2019 đến 17h00 ngày 03/11/2019. Mời bạn trở lại sau!